לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי
Warning: Undefined array key "videos" in /home/gemelhuj/web.gemel.huji.ac.il/wp-content/themes/relsites_new/page.php on line 24

 

 

פירוט והרכב נכסים

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 קרן השתלמות:

קרן השתלמות היא כלי חסכון לטווח קצר-ביניים. המדינה מעודדת חסכון באמצעות כלי זה באמצעות הטבות מס שונות.

ניתן להפקיד בקרן עד 10% מהשכר ברוטו (ללא רכיבים לא פנסיונים): 7.5% על חשבון המעביד ו-2.5% על חשבון העובד. שכירי האוניברסיטה אינם רשאים להפקיד כספים במעמד 'עצמאי' אלא אם כן העובד משלב בנוסף עיסוק כעצמאי.

משיכת כספים מקרן השתלמות מתאפשרת לאחר 6 שנים (במקרה וכספים מיועדים אכן להשתלמות – לאחר 3 שנים). עובד אשר פרש לגמלאות ואורך חיי הקרן שלו עומדת על 3-6 שנים עומדת לו הזכות למשיכת הכספים.

ניתן ורצוי להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר 6 שנים על מנת להפוך אותה לכלי חסכון לזמן ארוך בו מותרת משיכה חד פעמית של הכספים ('משיכה הונית'), תוך מיצוי הטבות המס ושיעור דמי הניהול הנמוכים.

לאור שינוי החקיקה בקופות הגמל אשר מגבילות במידה רבה את נזילות הכספים, נשארו קרנות ההשתלמות כאפיק החסכון ההוני (כלומר, שלא כקצבה) הבלעדי הפטור ממס.

מדיניות ההשקעות בקרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה מותאמת לטווח השקעה קצר – בינוני, כאשר שיעור האפיק המנייתי עומד על כ- 37%.   קוד הקופה הוא 510960586-00000000001182-1182-000.

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 קרן ההשתלמות:
דמי ניהול ועמלות:
שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ"י התקנון: 2%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.41%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.25%
שיעור הוצאות ניהול השקעה מסך המסלול: 0.29%

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.19 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות
מזומנים ושווי מזומנים: 3.4%
חייבים ויתרות חובה 0%
נכסי חוב סחירים: 34%
נכסי חוב שאינם סחירים: 5%
מניות 17%
השקעות אחרות: 41%

יתרת נכסי הקופה (באלפי ₪ ) ליום 31.12.2019:
138,749₪

 

 

הערה: אין בדברים אלו משום ייעוץ בנושא השקעות או מסים. על כל עמית להביא בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים הייחודים לו. לקבלת ייעוץ פרטני ניתן לפנות למשווק הפנסיוני, מר דרור דיין, או לכל יועץ/משווק פנסיוני מורשה אחר.

דילוג לתוכן