לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי

תקנון מבצע חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה בע"מ (להלן: "החברה") מכריזה על מבצע לקידום הצטרפות לקוחות לקופת הגמל שבניהול החברה " " (מ.ה. ) (להלן: "קופה"), והכל בהתאם לתנאים שמפורטים להלן.
1. הגדרות
"עורכת המבצע" או "החברה" – חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה בע"מ.
"משתתף"- בן/בת זוג של עמית/ה בקופת הגמל שבניהול החברה, אשר הצטרף לקופת הגמל בתקופת המבצע (כאמור בסעיף 3 שלהלן).
"העברת צבירה" – העברה בפועל של יתרת הכספים מקופות גמל המנוהלות אצל גופים אחרים לקופה.
"הפקדה חד פעמית" – הפקדה חד פעמית של כספים בקופה.

2. זכאות להשתתף במבצע
א. זכאי להשתתף במבצע כל מי שהוא בן/ בת זוג של עמית/ה בקופה, שביצע העברת צבירה או הפקדה חד פעמית לקופה.
ב. מובהר כי השתתפות במבצע תהא בת תוקף רק ביחס למי שמולאו לגביו כל התנאים המצטברים שלהלן:
(1) חתם על טופס הצטרפות בצירוף כל יתר המסמכים הדרושים להצטרפותו לקופה, (בהתאם לנהלי החברה) ונפתח על שמו חשבון בקופה;
(2) הופקדו בגינו כספים בחשבונו בקופה, לרבות בדרך של העברת צבירה או הפקדה חד פעמית.

3. תקופת המבצע
א. המבצע יתקיים החל מיום פרסום תקנון מבצע זה ועד ליום 31.7.2020.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את המבצע, או להאריך את תקופת המבצע בהודעה על כך שתפורסם באתר האינטרנט של החברה.

4. מתנת המבצע
כל משתתף במבצע, המקיים את תנאי הזכאות למבצע, כמפורט בסעיף 2(ב) שלעיל, יהיה זכאי למנוי זוגי לשבועיים, למרכז הכושר והספורט קוסל שבגבעת רם, ירושלים (להלן: "מרכז קוסל"; "ההטבה", "המתנה", בהתאמה).
שווי ההטבה אינו עולה על 250 ₪.

5. מקום עריכת המבצע
המבצע יתקיים במשרדי החברה ו/או בכל מקום שבו יחתום המשתתף במבצע על טפסי ההצטרפות לקופה שבניהול החברה, באמצעות נציג מוסמך ומורשה של החברה.

6. אופן קבלת מתנת המבצע
א. לאחר החתימה של המשתתף על טפסי ההצטרפות לקופה פתיחת החשבון וביצוע הפקדת כספים בחשבונו בקופה, החברה תעביר את פרטי הקשר של המשתתף למרכז קוסל, אשר יצור קשר עם המשתתף לצורך הענקת מתנת המבצע.
ב. בנוסף, לאחר השלמת תנאי ההצטרפות כמפורט לעיל, החברה תשלח למשתתף באמצעות הדוא"ל שובר הכולל את פרטי מתנת המבצע.

7. כללי

א. מודגש בזאת כי ההצטרפות לקופה בתקופת המבצע אינה מותנית בהשתתפות הלקוח במבצע, והלקוח יהיה רשאי בכל מקרה להצטרף לחברה ללא קבלת מתנת המבצע והסכמה על תנאי קבלתה.
ב. עוד מודגש בזאת כי אין בהתחייבות המשתתף במבצע כדי לחייבו ו/או להטיל עליו מגבלה כלשהי על העברת יתרותיו מהחברה לניהולה של כל חברה אחרת.
ג. המשתתף במבצע, המקיים את תנאי הזכאות להשתתפות במבצע, יהיה זכאי אך ורק למתנת המבצע, ולא תתאפשר כל החלפה, החזרה ו/או המרה של המתנה.
ד. החברה לא תהא אחראית בכל מקרה לטיב, תקינות וכן לא תישא באחריות לשירותים מבין השירותים שמעמיד מרכז קוסל במסגרת מתן ההטבה.
ה. מובהר בזאת כי תקנון המבצע וביצוע האמור בו כפוף להוראות הדין, ואין באמור בתקנון מבצע זה כדי לחייב את החברה מלבצע כל פעולה שתסתבר כמנוגדת להוראות כל דין, וכי במידה וגורם שלטוני מוסמך יורה לחברה להימנע מהמשך ביצוע המבצע או לחלופין אותו גורם שלטוני מוסמך יאסור את קיום המבצע אזי, מוסכם כי המשתתף יפעל לאלתר להחזר כל טובת הנאה שקיבל מהחברה בקשר עם המבצע, ככל שיידרש לכך. פעולה של החברה על פי האמור לעיל לא תזכה את המשתתף בכל עילת תביעה כנגד החברה או מי מעובדיה.

8. מוקד טלפוני
במהלך המבצע יעמוד מוקד טלפוני של החברה לרשות הציבור לבירורים ושאלות בטלפון מס': 02-5680900.
שעות פעילות מוקד השירות בתקופת המבצע יהיו כדלקמן:
ימים א'-ה', בין השעות: 8:00-16:00

בברכה,

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

דילוג לתוכן