בקשה למשיכת כספי נפטר

פרטי העמית ז"ל

פרטי הזכאי

מאחר ואני יורש של כספי המנוח/ה אבקש לבצע משיכת הכספים של החשבונות שלהלן:

העלאת מסמכים

מסמכים שחובה לצרף לצורך העברת החשבון:

סמן אם הבקשה מוגשת ע"י מנהל העזבון

סמן במידה ומדובר בכספי פיצויים


תעודת זהות

צילום ת.ז קריא כולל ספח על שם הזכאי

אישור ניהול חשבון בנק

צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק ע"ש הזכאי/ המבקש

תעודת פטירה

תעודת פטירה עם חותמת משרד הפנים

צו ירושה / קיום צוואה

צוואה, צו קיום צוואה או צו ירושה

מנהל עזבון


צו מינוי

צו מינוי מנהל עיזבון

תעודת זהות

צילום ת.ז של מנהל העזבון

אישור ניהול חשבון

אישור ניהול חשבון בנאמנות ע״ש הנפטר

כספי פיצויים


אישור מעסיק

אישור מעסיק לשחרור הכספים

אישור פקיד שומה

אישור פקיד שומה תואם לסכום הפיצויים

תצהיר שאירים

במידה והעמית נפטר במהלך עבודה
יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
ניתן לבחור בקבצים מסוג JPG, GIF, PNG וPDF בלבד, ובמשקל עד 5MB

חתימה

חתימת העמית בתוך המסגרת

החתימה מתאפשרת באמצעות מסך מגע או עכבר