העברת כספי נפטר לחשבון חדש

פרטי העמית ז"ל

פרטי הזכאי

אבקש להעביר את חשבונות הנפטר (למעט השתלמות) לחשבון חדש ע”פ תיקון 190 תחת שמי.

העלאת מסמכים

מסמכים שחובה לצרף לצורך העברת החשבון:

סמן במידה ומדובר בכספי פיצויים


תעודת זהות

צילום ת.ז קריא כולל ספח על שם הזכאי

תעודת פטירה

תעודת פטירה עם חותמת משרד הפנים

צו ירושה / צוואה

צוואה, צו קיום צוואה או צו ירושה

טופס הצטרפות

טופס הצטרפות (חדש)

אישור מעסיק

אישור מעסיק לשחרור הכספים

אישור פקיד שומה

אישור פקיד שומה תואם לסכום הפיצויים

תצהיר שאירים (הורדת הקובץ)

במידה והעמית נפטר במהלך עבודה
יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
ניתן לבחור בקבצים מסוג JPG, GIF, PNG וPDF בלבד, ובמשקל עד 5MB

חתימה

חתימת העמית בתוך המסגרת

החתימה מתאפשרת באמצעות מסך מגע או עכבר