מייפה הכוח (הלקוח):

פרטים אישים

מיופה הכוח (סוכן/ יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן/ יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ, רישיון מס' 510960586.
טלפון: 02-5680903/912. מייל: amitim@gemel.huji.ac.il

העלאת מסמכים

כדי להמשיך בתהליך ההצטרפות יש לצרף את המסמכים הנדרשים. ניתן להעלות מסמכים נתמכים או לצלם את המסמכים ישירות באמצעות הטלפון הנייד.


צילום תעודת זהות

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
ניתן לבחור בקבצים מסוג JPG, GIF, PNG וPDF בלבד, ובמשקל עד 5MB

¹מי מטעמו - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב-2012.
² גוף מוסדי - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.
³מידע - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
4מוצר פנסיוני - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף ¹ לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2)לחלק הייעוץ הפנסיוני.
5תכנית ביטוח - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות (לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא) או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.

חתימה

חתימת העמית בתוך המסגרת

החתימה מתאפשרת באמצעות מסך מגע או עכבר