משיכת כספים מחשבונות קטנים

פרטי העמית

הצהרת העמית

ברשותי חשבון אחד או יותר בקופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ או החברה לניהול קופות גמל (2003) שלהעובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע״מ וקיימת בו יתרה צבורה.
יתרת כל החשבונות ביום 31.12.2015 בקופת גמל לתגמולים בחברת הגמל / בחברה לניהול קופות גמל נמוכה מ- 8,000 ש"ח.
לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר 01.01.2014
לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים לאחר 01.01.2014